Projekti

Publikacija Rodna analiza Ustava Crne Gore, 2023.

Međunarodni seminar Žene za mir i saradnju u jugoistočnoj Evropi u Herceg-Novom, maj 1998.

Međunarodni seminar Ženska prava-Ljudska prava u Kotoru, novembar 1999.

Besplatna ginekološka i pravna pomoć za žene Podgorice, maj-septembar 1999.

Prezentacija knjige Ženska prava u međunarodnom pravu, autorke Zorice Mršević, decembar 1999.

Seminar NVO-stabilizirajući faktor demokratije, u saradnji sa sarajevskom ženskom grupom ''Žene ženama'', mart 2000.

Seminar Reproduktivna prava žena (prvi od četiri podprojekta dvogodišnjeg projekta Ženska prava-Ljudska prava, koji je podržan od Radnog stola za jednakost polova pri Paktu Stabilnosti), oktobar 2000.

Prezentacija Pekinške deklaracije, Podgorica, oktobar 2000

Završeno dječije igralište u Andrijevici, novembar 2000.

Realizovano istraživanje Politički aktivizam žena u CG (po prvi put u CG obrađena takva tema), decembar 2000.

Seminar Politička prava žena, tokom koga je inicirano potpisivanje Sporazuma o težnji za 30% žena u CG Parlamentu (drugi podprojekat iz Ženska Prava –Ljudska Prava), februar 2001.

Seminar Žene i Mediji (treći podprojekat Ženska Prava –Ljudska Prava), april 2001.

Završeno dječije igralište u Bijeloj-Herceg Novi, maj 2001.

Prezentacija rezultata Sociološko istraživanje stavova studenata Univerziteta Crne Gore o aktuelnoj i budućoj poziciji žene u oblasti: nauke, politike i kulture, jun 2001.

Završeno dječije igralište u Kolašinu, jul 2001.

Realizovana radna verzija Zakona o planiranju porodice, septembar 2001.

Realizovane dopune Zakona o izboru odbornika i poslanika u cilju uvođenja ženskih kvota, decembar 2001

Dvodnevne radionice Žene i Mediji za novinarke i žene iz parlamentarnih partija

Okrugli sto na temu predloženih dopuna Zakona u cilju uvođenja ženskih kvota, januar 2002.

Seminar Žene i Tranzicija (četvrti i poslednji podprojekat projekta Ženska Prava –Ljudska Prava), april 2002.

Realizovana medijska kampanja Javnost za kvote, cilj- animiranje šire javnosti na aktivnosti u cilju povećanja učešća žena na mjestima odlučivanja, april 2002.

Završetak dječijeg igrališta u Pljevljima, maj 2002.

Okrugli sto o konačnoj verziji Zakona o planiranju porodice, 5. jun 2002.

Prezentacija hrvatskog ženskog časopisa Zaposlena, 12. jun 2002.

Realizovan prvi projekat Žene to mogu 2002-2003

Realizacija regionalnog projekta Uloga žena jugoistočne Evrope u sprječavanju konflikta, njihovom razrješavanju i postkonfliktnom dijalogu koji je realizovan na: Kosovu, južnoj Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, septembar 2002- decembar 2002.

Realizacija regionalnog projekta Regionalni klub Parlamentarki, koji se sprovodi istovremeno u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, januar 2003.

Prezentacija publikacije Rodni podaci za Crnu Goru, mart 2004.

Publikovana Rodna analiza Popisa stanovništva u Crnoj Gori, april 2004.

Regionalna strateška konferencija Prevazilaženje rodnih stereotipa u osnovnom obrazovanju, 02. i 03. oktobra 2004.

Realizacija projeka Žene to mogu u medijima, novembar 2004- april 2005.

Organizovanje i logistička podrška za tri radionice u cilju izrade Drafta Nacionalnog Plana Akcije za dostizanje rodne ravnopravnosti, april- jul 2005

Realizacija projekta Žene to mogu u medijima 2, novembar 2005- april 2006.

Prezentacija istraživanja Ženski civilni sektor u Crnoj Gori ka evropskim integracijama, jun 2005.

Koordinacija dvogodišnjeg regionalnog projekta Rodno senzitivni udžbenici i učionička praksa u regionu Balkana, septembar 2005- septembar 2007.

Realizacija 2 seminara Mladi i Demokratija, za novinare i novinarke iz crnogorskih medija, oktobar- decembar 2005.

Učešće u regionalnom projektu Žene i lokalni kapaciteti izgradnje mira, decembar 2005- februar 2006.

Organizacija četvrte regionalne konferencije Žene to mogu, jun 2007.

Realizacija projekta Izgradnja kapaciteta mreže novinarki Crne Gore, oktobar 2006- april 2008.

Realizacija projekta Inicijativa za rodnim budžetiranjem u srednjem obrazovanju u Crnoj Gori, mart – decembar 2008.

Realizacija projekta Žene to mogu u medijima i političkim partijama, jul – decembar 2008.

Aktivno učešće u Odboru za žensko preduzetništvo Privredne Komore od 2007. do 2011.

Realizacija projekta medijske kampanje Za više žena u Parlamentu, 2009.

Realizacija IPA projekta BiH- MNE Knjigom preko granice, 2010. i 2011.

Realizacija projekta Žene i Mediji u svijetlu EU integracija, 2011.

Pokretanje prvog ženskog književnog časopisa Slovo Žensko, 2011.

MULTI IPA projekat Rodna ravnpravnost na lokalnom nivou, 2012- 2013.

Razvoj ženskog preduzetništva kao garant smanjenja nezaposlenosti, 2014.

Ekonomsko osnaživanje samohranih nezaposlenih majki, 2015.

Kreiranje povoljnog okruženja za inkluziju OSI u ekonomske tokove kroz programe rehabilitacije i zapošljavanja, podržan od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, realizuju BSC Bar u Baru i NVO Ženska akcija u Nikšiću, 2016

Mediji i žene sa invaliditetom, 2016

Razvoj ženskog preduzetništva, 2017

Kultura na ženski način, 2017

IPA BIH-MNE: Stare staze bezvremenog nasleđa, Partnerstvo sa Kulturnim centrom iz Trebinja, 2017

Umrežavanjem i aktivacijom do inkluzije i zapošljavanju lica sa invaliditetom, partnestvo sa Biznis Centar Bar, 2017